MUARTALKS 麻坡论坛

香妃麻坡  |  重要公告  |  站务处理  |  中学领域  |  时事新闻  |  综合论坛  |  图片分享  |  影音娱乐  |  年轻男女  |  闲情逸志  |  宗教命理
体坛健将  |  潮流生活  |  汽车论坛  |  电脑专区  |  玩转手机  |  地方州属  |  线上游戏  |  快速链接  |  快速链接  |  快速链接  |  快速链接
搜索
MUARTALKS 麻坡论坛 论坛 【SDO】 [攻略] 石頭合成所需的一級石及價錢
查看: 2743|回复: 0
go

[攻略] 石頭合成所需的一級石及價錢

Rank: 3Rank: 3

最后登录
2011-3-26 
人缘
51  
金币
194  
注册时间
2008-11-14 
阅读权限
30 
帖子
4076 
精华
积分
2414 
UID
6432 
发表于 2008-11-19 09:30 AM |显示全部帖子
[攻略] 石頭合成所需的一級石及價錢3 [* M! I" V$ }; ^* [
5 @( J0 o+ P! I. x$ P
$ M4 w, n+ J$ l+ E$ a2 R  Y! O
二級石頭                     可合2品以上裝備4 i7 U& \* d+ o2 D
1,590元                        3顆1級石' ^  W! C* a5 \; x5 x
8 G, n) i0 x8 s' T& C9 k" h3 H
三級石頭                      可合3品以上裝備
' k2 y0 }) `+ ^4,770元                         9顆1級石6 @+ V& X/ c1 `. J3 J1 Y# ~

3 B/ z. o4 r; a' `# z四級石頭                      可合4品以上裝備
1 f& J( K& _8 G- Q- a14,310元                        27顆1級石  N' f* E1 B+ c4 h# B) I$ q2 Y2 y! _
7 C4 \- r: H$ e4 e, E
五級石頭                       可合5品以上裝備- Z4 |  K% U# {6 F
57,240元                        108顆1級石
0 V9 v3 g4 C, P& w% {
) ~! ]% p# s  I. D( A六級石頭                       可合6品以上裝備
: k: ?+ e/ e8 B- F* S( ^) _7 ?4 C228,960元                       432顆1級石
# T. B4 @$ W1 m
& u: m0 o( p, Q9 z; g" s七級石頭                        可合7品以上裝備" Y) u# @: ^# W7 ^: A4 `- a
915,840元                       1728顆1級石* a9 \1 l3 b4 E- B& s

4 ]; T3 U0 `6 h- t& M* j7 `! ~八級石頭                        可合8品以上裝備
- l# w6 F( }' t: K7 e9 H5 f4,579,200元                    8640顆1級石
1 y. V. d* c1 N4 ^# m8 g3 {
$ I& F0 i; H1 R  F( N# g九級石頭                        可合9品以上裝備
: _: _/ z) O# G% q* j7 N1 T. |22,896,000元                   43200顆1級石
# d, @" ?& ^1 H8 g$ e5 j, z" w# m0 L! T9 \( @& z! h, E$ r
十級石頭                        可合10品以上裝備3 E' i3 o* ]3 q, Y
114,480,000元                216000顆1級石
" M9 ?1 b4 p, j! d* v$ `% _; k' L* T' [* `& m5 g5 P
xx之石                            可合11品以上裝備
6 c$ E% T4 f  J1 S) K686,880,000元                1296000顆1級石
2 S5 ?" j. X6 L, R# S
# m+ }) ]- J8 r' U' F% Ayy之石                            可合12品以上裝備
& [. e  A% Y" j2 I% u4,121,280,000元             7776000顆1級石; I0 H, z1 U0 s
; X5 \! ]( a3 w

# z& E8 {: F- b5階-7階火紅之石 5品以上防具 鑲嵌2顆以上=紅光
) N9 J$ H; `' X) Y5階-7階白霧之石 5品以上防具 鑲嵌2顆以上=白光
3 ?# ], S4 C4 y. \! ^0 }8 U5階-7階暗青之石 5品以上防具 鑲嵌2顆以上=藍光: K8 R# B$ f- x2 B1 m
5階-7階銳利之石 5品以上防具 鑲嵌2顆以上=金光
3 Y3 _5 r& C- o/ [/ @9 L  h5階-7階黃玉之石 5品以上防具 鑲嵌2顆以上=綠光
# e% h3 G! M' J0 q1 c5階-7階黃沉之石 5品以上防具 鑲嵌2顆以上=紫光
本站从不强逼任何人接受本站条列与公告!如您无法接受本站所设立的条列与公告,请您即刻离开,避免造成您的困扰与不便!
一旦您在本论坛注册了,那就既代表您接受了所有本站所设立的条列与公告,那就请您遵守,否则本站管理层将会引用本站条列处理您的留言!
你需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

设为首页 | 加入收藏 | 网站介绍 | 服务条款 | 广告服务 | Archiver|
Copyright @ 2007-2010 www.muartalks.com All Right Reserved @ 麻坡论坛