MUARTALKS 麻坡论坛

香妃麻坡  |  重要公告  |  站务处理  |  中学领域  |  时事新闻  |  综合论坛  |  图片分享  |  影音娱乐  |  年轻男女  |  闲情逸志  |  宗教命理
体坛健将  |  潮流生活  |  汽车论坛  |  电脑专区  |  玩转手机  |  地方州属  |  线上游戏  |  快速链接  |  快速链接  |  快速链接  |  快速链接
搜索
MUARTALKS 麻坡论坛 论坛 【SDO】 [攻略] 石頭合成所需的一級石及價錢
查看: 2843|回复: 0
go

[攻略] 石頭合成所需的一級石及價錢

Rank: 3Rank: 3

最后登录
2011-3-26 
人缘
51  
金币
194  
注册时间
2008-11-14 
阅读权限
30 
帖子
4076 
精华
积分
2414 
UID
6432 
发表于 2008-11-19 09:30 AM |显示全部帖子
[攻略] 石頭合成所需的一級石及價錢7 T5 b7 L6 K8 \# t, l' Y+ `
) m! f: C4 D/ ?2 k
# c2 v6 X7 G6 m' D0 }  A
二級石頭                     可合2品以上裝備  G* Q. D2 i& `; J) h! ^1 F* V" v
1,590元                        3顆1級石
. F) w. C; J; K  c+ ^  l0 |, w; o1 k) H6 A
三級石頭                      可合3品以上裝備
/ ~& e7 V' M' E6 m, z4,770元                         9顆1級石
4 ~' P$ x1 W( Y) s: a  k8 L6 y, X; W- a1 |5 b( k. u
四級石頭                      可合4品以上裝備9 [% {% r! Z8 `9 z& i, O( g- g
14,310元                        27顆1級石
% o. F' C, ~2 c
: j- i& K, ^) @1 ]- |* e五級石頭                       可合5品以上裝備
1 x9 z/ D  D' z! z57,240元                        108顆1級石
7 C' x+ B, }7 G
# A; W/ S3 W! f" [六級石頭                       可合6品以上裝備
7 B( U+ z( g" F. X* N  k( N228,960元                       432顆1級石7 a8 p9 u, ~( M' v

$ N1 |9 H% I* X2 [+ [- U7 z七級石頭                        可合7品以上裝備- `+ Q* T9 q( t. g$ U- c6 B
915,840元                       1728顆1級石3 B3 v) o2 B* d1 X. j
: [  H! G7 x& R& w% r3 {% F+ k5 }
八級石頭                        可合8品以上裝備4 B) x" e2 f- S! }% l& q
4,579,200元                    8640顆1級石
4 O( R  X: w% v0 h
: ^+ h- R# ?0 a) U/ }0 r, ~九級石頭                        可合9品以上裝備
1 q' q% E! P4 l' d" p* K22,896,000元                   43200顆1級石; R' _/ M4 h; v0 j
* ~- A* m0 @/ l# G
十級石頭                        可合10品以上裝備( c6 @3 T* Y6 H$ g6 \
114,480,000元                216000顆1級石
, Z+ P3 u# s% D/ c2 e- E$ r. `2 }; b  ?9 E6 m; W2 f/ x
xx之石                            可合11品以上裝備' o9 `& \4 z# P$ |  G$ l
686,880,000元                1296000顆1級石, }  _8 h8 N5 u* p) D0 ?5 M, ?

' [0 i" z- U0 Z  ryy之石                            可合12品以上裝備9 a* Y- h" g4 ?; i. |5 X
4,121,280,000元             7776000顆1級石. ], E1 E) b! x) @# n! Q- C

' ~% w) f0 m  L
) j5 a1 N9 e" c0 p, I& c5階-7階火紅之石 5品以上防具 鑲嵌2顆以上=紅光
) V1 o/ ~8 r: Q( F" K3 q5階-7階白霧之石 5品以上防具 鑲嵌2顆以上=白光6 j6 v3 a. |# j0 V% N
5階-7階暗青之石 5品以上防具 鑲嵌2顆以上=藍光
3 b, [4 g8 M6 s/ u& `& [0 A# ?% h5階-7階銳利之石 5品以上防具 鑲嵌2顆以上=金光' H9 E) d- b& w
5階-7階黃玉之石 5品以上防具 鑲嵌2顆以上=綠光
& E+ B5 F: x) _0 ]  ?5階-7階黃沉之石 5品以上防具 鑲嵌2顆以上=紫光
本站从不强逼任何人接受本站条列与公告!如您无法接受本站所设立的条列与公告,请您即刻离开,避免造成您的困扰与不便!
一旦您在本论坛注册了,那就既代表您接受了所有本站所设立的条列与公告,那就请您遵守,否则本站管理层将会引用本站条列处理您的留言!
你需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

设为首页 | 加入收藏 | 网站介绍 | 服务条款 | 广告服务 | Archiver|
Copyright @ 2007-2010 www.muartalks.com All Right Reserved @ 麻坡论坛